Elementor #674

 

Missie en Visie

KVV Windeke moet een club zijn waar voetballers zich kunnen ontplooien in een stabiele, sportieve vereniging.

We willen dit bereiken door de juiste balans te vinden tussen goede opleiding, ambitie en plezier.

De bestaansredenen van voetbalclub KVV Windeke zijn:

 • creëren van sportief plezier en verenigingsamusement
 • aanbieden van een actief voetbalaanbod
 • komen tot een eerste elftal met kwalitatief goed opgeleide eigen spelers

De missie van KVV Windeke bestaat erin iedere jeugdspeler als sportclub en als vereniging op te vangen.

Als vereniging willen we de jongeren opleiden en emotioneel verbonden maken met de club. Belangrijke waarden zoals groepsgeest, naleven van afspraken, respect leren opbrengen voor zichzelf en anderen proberen we bij te brengen.

Sportieve missie

 • Kinderen uit de regio een gezond en plezant alternatief aanbieden voor hun vrijetijdsbesteding, waarin de sociale vaardigheden optimaal worden ontwikkeld.
 • Kinderen opleiden tot volwassen voetballers m.a.w. hen geduldig klaarstomen voor het volwassen voetbal.
 • Elke speler laten doorstromen naar het voor hem/haar hoogst mogelijke niveau.
 • Werken volgens een duidelijk omschreven visie, waarin verzorgd, opbouwend en aanvallend voetbal wordt nagestreefd.
 • Uitgroeien tot een club met een kwalitatief sterke jeugdopleiding, met gediplomeerde jeugdtrainers, die in de meest ideale omstandigheden en een familiale sfeer kunnen werken.
 • De ouders ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen door deze op een sociaal en pedagogisch verantwoorde manier te begeleiden. Waarden als „fair-play”, gelijkheid, doorzettingsvermogen, … (Panathlon-verklaring) dragen we dan ook hoog in het vaandel.

Zakelijke missie

 • Financieel gezond zijn en blijven.
 • Een sterke organisatiestructuur, gebaseerd op verantwoordelijkheid, vrijwilligheid, transparantie in taken, … naar voorbeeld van professionele clubs.
 • Een reputatie ontwikkelen van “familiale” club door het aantrekken van mensen en spelers uit de regio.
 • Uitbouwen van een accommodatie die aan alle betrokkenen een optimale leef-, werk- en leeromgeving biedt.

Sportieve visie

Speler staat centraal

Plezier

 • Steun en vertrouwen geven
 • Supporteren (aanmoedigen, positieve coaching)
 • Luisteren en bereikbaar zijn
 • Geen druk naar resultaat
 • Voetbalaanbod voor iedereen

Speelgelegenheid

Wie op regelmatige basis de trainingen volgt moet voldoende speelgelegenheid krijgen.

 • Speelt minimum een halve wedstrijd
 • Moet regelmatig aan de aftrap verschijnen
 • Komt regelmatig aan de beurt als bankzitter
 • Moet in de mate van het mogelijke ook een volledige wedstrijd kunnen spelen

De positie op het veld is afhankelijk van:

 • De categorie waarin hij/zij speelt
 • De medespelers en hun specifieke kwaliteiten
 • De ontwikkeling als voetballer ( bv een speler die moet werken aan zijn verdedigende kwaliteiten, moet ook eens in een verdedigende positie geplaatst worden)

Indeling

Op basis van de kalenderleeftijd (categorieën)

 • Laatrijpe spelers raden we aan om na raadpleging van een (sport)arts een aanvraag in te dienen bij de KBVB om een leeftijdscategorie lager te spelen
 • Laatrijpe spelers die er niet voor kiezen om een leeftijdscategorie lager te voetballen of die geen toelating krijgen van de KBVB, krijgen dezelfde kansen van de andere spelers in hun leeftijdscategorie

Op basis van het behaalde spelniveau tijdens de training en/of wedstrijd, bepaald door:

 • De ontwikkeling als voetballer op technisch tactisch vlak (talent)
 • De ontwikkeling als kind op psychologisch en lichamelijk vlak

Leerproces

 • Zelfontdekking : de speler moet het probleem zelf leren zien en oplossen
 • Gerichte coaching : de speler helpen het probleem te zoeken en op te lossen

Oefenstof

 • Uitdagend : aangepast aan het niveau van de groep
 • Gevarieerd : alle aspecten van het voetbal moeten aan bod komen
 • Doelgericht : wedstrijdvormen, oefenvormen gekozen i.f.v. een basisvaardigheid of een spelprobleem

Opvoeding

 • Het gedrag op en naast het veld
 • Verantwoordelijkheid krijgen (kleding, materiaal, tijd, …)
 • Rekening houden met anderen (ploegsport)

Een open club voor iedereen

Bij KVV Windeke is ieder individu van harte welkom om op zijn of haar eigen niveau te voetballen. Daarbij staat het plezier in het veld en bij activiteiten rond het voetballen centraal. De club kent geen politieke kleur, religieuze banden of voorkeuren, noch andere eigenschappen die onze maatschappij plegen op te delen.

Wij stimuleren een zo breed mogelijke actieve betrokkenheid door de gehele vereniging. Dit onder de motto’s:

“Vele handen maken licht werk”

“Vrijwilligheid betekent geen vrijblijvendheid”

Daarmee wordt voorkomen dat de werkzaamheden op de schouders van een beperkt aantal leden liggen.

Jeugdopleiding als basis

KVV Windeke wil zich aldus vooral kenmerken als een voetbalclub die de jeugdopleiding als basis (= als middel) en als reden (= als doel) van zijn bestaan heeft. Het steeds verder optimaliseren van de jeugdopleiding ziet de club als grootste voorwaarde voor het verzekeren van zijn eigen duurzaam bestaan en dit niet alleen op sportief vlak maar evenzeer op vlak van het verenigingsleven.

Bijgevolg zal de club nooit financiële avonturen aangaan voor de uitbouw van zijn eerste elftal.

Met zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers een toonaangevende rol proberen spelen in provinciale is de lange termijndoelstelling.

Goede begeleiding

Een sfeer van amusement verhoogt het zelfvertrouwen en dus ook de prestatie.

Door een speler op verschillende posities te plaatsen, komt hij terecht in nieuwe spelsituaties, waarin hij steeds op zoek moet naar de juiste keuzes. Op die manier kan hij evolueren tot een completere voetballer.

Op termijn moeten spelers kunnen functioneren in een ploeg zonder de hulp van een coachende trainer. Onze taak bestaat er dus in om er “verstandige” voetballers van te maken, die zelf beslissingen kunnen nemen.

Als onze doelstelling bereikt wordt, dan zal het klassement automatisch volgen.

We proberen op zoek te gaan naar de beste trainers op sportief en opvoedkundig vlak en hen aan te moedigen om zich voortdurend bij te scholen en elkaar onderling bij te sturen.

“Coach the coach” binnen onze club is van uiterst belang.

Doorstroming

De belangrijkste factor op het vlak van doorstroming zijn de kwaliteiten van de spelers (technisch, tactisch, fysisch en mentaal) en dit gekoppeld aan het groeipotentieel.

Doorstroming van de jeugd naar de A-kern, wordt getracht de betere spelers en de spelers waarin de sportieve cel het nodige potentieel en mogelijkheden ziet, te laten aantreden.

Prioritair is de samenwerking tussen de jeugdtrainers(U17 en U21) en de trainer(s) van het eerste elftal.

Dit is een sterke basis die de garantie biedt om KVV Windeke effectief ieder seizoen met heel wat eigen jeugdspelers te laten voetballen. De verdere uitbouw en verbetering van de jeugdwerking moet het rendement naar het afleveren van eigen jeugdspelers naar het eerste elftal nog zeker zien te verhogen.

Verenigingsleven

Het is van het grootste belang voor de club, dat de spelers zich thuis voelen binnen de club en met plezier naar de club komen, zowel voor trainingen, eigen wedstrijden, randactiviteiten als voor wedstrijden van het eerste elftal.

Wij geloven dat dit alles zijn oorsprong vindt in een correcte en eerlijke behandeling van de spelers, gekoppeld aan duidelijke afspraken en regels.

Het is echter minstens even belangrijk dat de ouders en familie zich eveneens thuis voelen in de vereniging. Ouders dienen zich betrokken te voelen en dienen ook een vertrouwensgevoel te hebben in de richting van de club.

Er mag niet vergeten worden, dat de ouders hun kinderen voor een stuk toevertrouwen aan buitenstaanders, welke hun kinderen niet alleen gaan begeleiden, maar ook voor een stuk gaan vormen.

Het is dan ook de betrachting van de club en van de jeugdopleiding om van de totaliteit, één grote familie te maken. Niemand zal ontkennen dat binnen de beste families er ook al eens strubbelingen zijn.

Een goede communicatie is hierbij van het grootste belang.

Opvoeding

De jeugdopleiding wil een bijdrage leveren aan opvoedende waarden door enerzijds orde, tucht, zelfdiscipline, verantwoordelijkheid, leiderschap, luisterbereidheid en doorzettingsvermogen aan te leren en verder te ontwikkelen.

Anderzijds willen we onze leden leren omgaan met ethische waarden zoals fair-play, teamwork, omgaan met winst of verlies, en dit door een pedagogische begeleiding.

We zijn ons ervan bewust dat dit proces een proces is van vallen en opstaan.

Enkele basisgedachten die belangrijk zijn in de opleiding van de jongeren en in onze club gevolgd worden zijn:

 • jeugdspelers in onze club moeten een voorbeeld zijn voor de anderen. Dit resulteert in een positieve uitstraling. Naast het voetballen, proberen de trainers/begeleiders ook andere waarden mee te geven die naast het voetbal ook even belangrijk zijn fair-play, engagement, verantwoordelijkheid en inzet.
 • spelplezier is van groot belang en zal ook een leidraad zijn in de jeugdopleiding.
 • ieder kind heeft het recht GEEN kampioen te spelen.
 • elke speler is uniek en bezit kwaliteiten. We kunnen misschien niet iedereen leren voetballen, maar ze wel zo goed mogelijk begeleiden.
 • jeugdvoetbal is opleiden van individuen. Niet alleen het team moet verbeteren, maar ook elk individu op zich.

Samenwerking tussen clubs

De jeugdwerking heeft als doel jonge voetballertjes beter te maken. Omwille van die reden streeft de club naar een samenwerking met een club uit de regio met nationaal en gewestelijk label. Zo kunnen de ploegen de overstap van voetballertjes naar hun niveau mogelijk maken. Doelstelling is hier een samenwerking tot stand te brengen die aanvullend werkt en niet vervangend, met het nodige respect voor de clubs die samenwerken.

 

Zakelijke visie

Jaarlijkse evenementen

 • Eetfestijn waarop alle spelers, ouders en andere familieleden worden uitgenodigd
 • Tornooien
 • Voetbalstage tijdens schoolvakanties
 • Andere activiteiten : Kerstfeest, Sinterklaasfeest, Paasfeest,…

Sponsoring voor het volledig of gedeeltelijk bekostigen van:

 • De wedstrijduitrusting voor alle jeugdploegen
 • Het kledijpakket voor trainers en ploegafgevaardigden

Samenwerking met andere clubs

 • De jeugdwerking van KVV Windeke is sinds 1 juli 2019 in zeer nauwe samenwerking met Vooruit Gijzel- Oosterzele